Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERING- EN VERKOOPVOORWAARDEN            AquariumPlus – detailhandel

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van AquariumPlus zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Levering en Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u (hierna ook: klant; opdrachtgever) de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AquariumPlus worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AquariumPlus ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AquariumPlus.
AquariumPlus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AquariumPlus dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Producten op basis van offertes
3.1 Offertes worden door ons vrijblijvend uitgebracht en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Producten die door of namens AquariumPlus worden gemaakt en of samengesteld in opdracht van de klant zullen voldoen aan de specificaties zoals die vermeld zijn in de door AquariumPlus opgestelde en door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte.
3.3 Producten die door of namens AquariumPlus worden gemaakt en of samengesteld op basis van een offerte zijn specifiek afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Door tekening voor akkoord van de offerte verplicht de opdrachtgever het product af te nemen en de overeengekomen prijs volledig te voldoen, tenzij het product aantoonbaar niet aan de specificaties voldoet.

3.4 De door AquariumPlus opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel een overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om, na schriftelijke mededeling hiervan aan AquariumPlus, de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
3.5 Bij offertes, gebaseerd op tekeningen, ontwerpen, modellen, en of andere specifieke gegevens of ontwerpverzoeken aangeleverd door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever AquariumPlus vrijwaren tegenover iedere aanspraak van derden met betrekking tot de tekening, het model, ontwerp en het door AquariumPlus gemaakte en geleverde product.
3.6 Voor producten die door of namens AquariumPlus worden gemaakt of samengesteld op basis van een offerte vindt een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag plaats bij acceptatie van de offerte door de opdrachtgever. De resterende 50% wordt betaald bij aflevering.
3.7 De levering van het product geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop het product gereed is voor verzending aan de klant.

 

4. Productaanbod in de AquariumPlus webwinkel
4.1 Indien een productaanbod gelimiteerd is in tijdsduur of door beperkte beschikbaarheid, dan wordt dit in het aanbod kenbaar gemaakt.
4.2 AquariumPlus zet zich in om de aangeboden producten zo goed en betrouwbaar mogelijk te omschrijven en te illustreren, alsmede aan de klant alle verder noodzakelijke informatie te verschaffen, waaronder met name, maar niet beperkt tot de aankoopprijs en eventuele kosten van levering, om zodoende een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. voor het maken van een verantwoorde keuze.

4.3 Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod, of in de omschrijving, de illustraties, of andere daarvan weergegeven informatie zijn niet bindend.

5. Retourzendingen van artikelen besteld via de AquariumPlus webwinkel
5.1 Voor alle artikelen die via de webwinkel worden aangekocht, geldt dat de klant gedurende een termijn van 14 dagen na ontvangst, zonder verdere opgaaf van reden, alsnog van de aankoop kan afzien. De klant dient ons dit binnen de termijn van 14 dagen schriftelijk (b.v. door middel van email met bevestiging van ontvangst), te melden en het (de) betreffende artikel(en) dient volledig en gefrankeerd te worden geretourneerd, waarna het overeenkomstige bedrag, betaald voor de aankoop van het teruggezonden artikel, wordt terugbetaald.
Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen ongebruikt, in ongeschonden staat en in ongeschonden originele verpakking bij AquariumPlus worden afgeleverd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en evenmin de betaling ongedaan maken. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
Ons advies hierbij is dat u het (de) betreffende artikel(en) aangetekend retour stuurt. U heeft dan een bewijs van verzending en de geretourneerde artikelen zijn bovendien verzekerd tijdens het transport.
5.2 Indien het bij u bezorgde artikel niet in overeenstemming is met uw bestelling door een fout onzerzijds kunt u dit artikel ongebruikt en in ongeschonden originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst, franco aan ons retourneren. AquariumPlus zal daarna het artikel kostenloos vervangen door het juiste artikel, of het betreffende bedrag terugbetalen.
5.3 Alle retourzendingen dienen als volgt plaats te vinden:
• Stuur een e-mail naar klantenservice@aquariumplus.nl zodat wij uw zending verwachten. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer/factuurnummer dat u van ons via e-mail hebt ontvangen bij de bevestiging van uw bestelling. Omschrijf in de e-mail de reden van de retournering;
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt voorkomen;
• Zorg voor de juiste adressering t.n.v. AquariumPlus, Holkerweg 10, 3861PB Nijkerk.

6. Prijzen en betaling
6.1 Alle artikelen die worden besteld via de webwinkel dienen vooraf te worden betaald, of contant bij levering. Betaling kan plaatsvinden op een van de manieren zoals omschreven op de bestelpagina van de webwinkel. Artikelen die in de winkel worden aangeschaft worden contant betaald.
6.2 Voor producten op basis van een offerte geldt de betalingsregeling zoals hierboven beschreven onder artikel 3.5.
6.3 Voor producten en artikelen die op speciaal verzoek van de klant besteld worden is AquariumPlus gerechtigd een aanbetaling tot 50% van de verkoopprijs in rekening te brengen. De noodzaak van aanbetaling zal bij het aannemen van de opdracht aan de opdrachtgever worden meegedeeld en maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst. De opdrachtgever is verplicht het speciaal bestelde product af te nemen en het restant van de koopprijs te voldoen bij levering, mits dit product nieuw en onbeschadigd is en in overeenstemming met het bestelde.
6.4 Alle prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen gelden af winkel of magazijn, tenzij anders overeengekomen.
6.5 Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel. Indien het artikel niet meer op voorraad is kan dit een prijsstijging tot gevolg hebben. Als om die reden het artikel alleen nog leverbaar is tegen een hogere prijs, zal AquariumPlus de klant hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen en is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na deze mededeling.

7. Levering van producten vanuit de AquariumPlus Webwinkel
7.1 De door AquariumPlus opgegeven levertijden zijn indicatief. De maximale termijn van levering van producten zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Indien de levering niet mogelijk is binnen deze termijn heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.  De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om, na schriftelijke mededeling hiervan aan AquariumPlus, de bestelling te annuleren. Creditering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, in elk geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na annulering.
7.2 De levering van de producten geschiedt op de wijze zoals aangegeven bij de bestelling in de webwinkel, tenzij anders overeengekomen.

8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op het moment dat de klant het volledige aan AquariumPlus verschuldigde bedrag heeft voldaan.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 Bij aflevering van het product heeft de klant de verplichting deze nauwkeurig te inspecteren en te controleren of het product geen gebreken vertoont en of het product in overeenstemming is met de bestelling en/of de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, brengt de klant AquariumPlus daarvan per omgaande op de hoogte. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de klant bij aflevering konden worden waargenomen, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen nadat dit in redelijkheid kon worden geconstateerd aan AquariumPlus bekend te worden gemaakt. Daarna vervalt dit reclamerecht.
9.2 Artikelen en producten geleverd door AquariumPlus worden gegarandeerd voor de duur en volgens de voorwaarden zoals door de fabrikant aangegeven.
9.3 De natuurlijke processen in aquaria en terraria worden beïnvloed door de aanwezige dieren en planten en door de verzorgers. Wij kunnen daar weinig invloed op uitoefenen. Het uiteindelijk juist functioneren van een aquarium of terrarium blijft, ook als deze door AquariumPlus is ingericht, de verantwoordelijkheid van de klant.
9.4 Alle risico’s ter zake van en met betrekking tot de producten gaan op het moment van de aflevering op de klant over. De klant is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van de producten door kennisname van gebruiksaanwijzingen en voorschriften en waar nodig het inwinnen van informatie. AquariumPlus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vervolgschade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de producten na aflevering aan de klant. De klant zal AquariumPlus eveneens vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden in dezen.
9.5 Aansprakelijkheid van AquariumPlus blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het totale bedrag van de betreffende order. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel 8.4 geldt op gelijke wijze voor medewerkers en andere personen die door AquariumPlus ter uitvoering van de overeenkomst worden ingezet.

10. Conformiteit en Garantie
AquariumPlus staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De door de fabrikant of importeur of door ons als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument te zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

11. Elektronische communicatie en bewijs
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en AquariumPlus, is AquariumPlus niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van AquariumPlus.
11.2 De administratie van AquariumPlus geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AquariumPlus in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AquariumPlus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AquariumPlus kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en wel in eerste instantie aan de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

14. Overige bepalingen
14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AquariumPlus in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AquariumPlus vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.2 AquariumPlus is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.